Regulamin zlotu

 1. Organizatorem X Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p (zwanego w dalszej części Zlotem) są przedstawiciele klubu Terytorium126p (http://www.terytorium126p.pl) (zwanego w dalszej części Organizatorem).
 2. Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Do uczestnictwa w Zlocie nie dopuszcza się jakiegokolwiek innego samochodu niż Fiat 126p (wyjątek stanowią Fiaty 500 wyprodukowane przed 1975 r. oraz pojazdy typu SAM wykorzystujące w swej konstrukcji podzespoły bazowe Fiata 126p).
 3. Każdy pojazd uczestniczący w Zlocie MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny stanowiący dowód pełnej sprawności pojazdu, a kierujący pojazdem uczestniczącym w Zlocie MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auto lub kierowca nie spełniający wymogów formalnych nie będzie dopuszczeni do udziału w Zlocie.
 4. Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Łamanie Regulaminu mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami wliczając w to przymusowe usunięcie uczestnika z terenu Zlotu. Uczestnicy oprócz Regulaminu mają obowiązek respektować inne ustalenia i polecenia Organizatora dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać osoby pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy w dniu zlotu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przeczytania i akceptacji niniejszego regulaminu (lub jego zmienionej przez Organizatora formy).
 5. Za szkody wyrządzone na Zlocie odpowiada wyrządzający szkodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: kradzieże, włamania do samochodów i inne przypadki losowe. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą w wyniku kradzieży, jak również zniszczenia.
 6. ZABRANIA SIĘ jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU lub podobnie działającego środka.
 7. Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem Organizatorów, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym, ujętych w Programie. Zabrania się kategorycznie czynienia powyższego na własną rękę. Na terenie campingu w godzinach 22.00-6.00 panuje cisza nocna. Jakikolwiek nieuzasadniony rozruch silnika czy akcje w stylu „strzelanie” z tłumika są niedopuszczalne!
 8. Przejazdy przez miasto pomiędzy lokalizacjami ujętymi w Programie Zlotu odbywają się w sposób zorganizowany pod eskortą Policji. Nie zwalnia to jednak uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niedopuszczalne są sytuacje ignorowania znaków, sygnalizacji świetlnej, czy blokowania skrzyżowania przez uczestników Zlotu jeżeli kontroli nad ruchem w tym miejscu nie przejął żaden z eskortujących policjantów! Zatrzymało Cię czerwone światło a nie wiesz gdzie dalej jechać? Nie łam przepisów, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo i nie goń na siłę reszty. W kolumnie co jakiś czas będą rozmieszczone samochody Organizatorów (lub osób przez nich wyznaczonych) oznaczone napisem „WIEM GDZIE JADĘ”. W takim przypadku wpuść go przed siebie, a dojedziesz na miejsce bez stresu.
 9. Uczestnicy biorący udział w Konkursach Zręczności Kierowców startują na własną odpowiedzialność, sami odpowiadają za ewentualne straty poniesione podczas przejazdów. Kierowca startujący w przynajmniej jednej próbie sprawnościowej MUSI posiadać aktualne prawo jazdy, natomiast pojazd MUSI posiadać ważny przegląd techniczny, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnicy oraz pojazdy nie spełniający wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w KZK.
 10. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej (w tym rozdawania ulotek)!
 11. Sobota, godz. 15.00-18.00 postój samochodów na rynku w Manufakturze. Manufaktura ma sztywno określone zasady! Wjazd i wyjazd z rynku jest zorganizowany, nie ma możliwości wcześniejszego opuszczenia rynku, a także późniejszego dojechania na miejsce już podczas postoju, dlatego uprasza się o punktualność! Nakazuje się także zachować ostrożność. Wszelkie zniszczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych będą usuwane na koszt właściciela samochodu. Aby nie było zamieszania, przed wjazdem każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w podkładkę pod silnik, abyśmy nie zabrudzili Rynku olejem! Ponadto podczas całego okresu postoju w Manufakturze zakazuje się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, samochody stoją zaparkowane z wyłączonymi silnikami. Całkowicie niedopuszczalne są akcje w stylu „strzelanie” z tłumika!
 12. Organizator ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu, dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia Regulaminu – również na koszt zobowiązanego.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Zlotu podczas jego trwania, do możliwości odwołania części imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne od organizatora.
 14. Na podany przez zgłaszających się uczestników E-mail kilka razy do roku mogą przychodzić wiadomości informujące o zbliżających się dużych zlotach Fiata 126p.
 
Home / 10 Ogólnopolski Zlot / Regulamin zlotu